HYRESVILLKOR

§ 1

Hyrestiden sex eller tolv månader startar då betalning erhållits. Hyresavtalet förlängs automatiskt med sex eller tolv månader i enligt med senast betald period. Uppsägningstid är två månader och uppsägning skall ske skriftligt via e-post eller brevledes. Hyresavgiften är ej återbetalningsbar efter undertecknande av hyresavtalet. Digitalt signerade hyresavtal omfattas av en ångerrätt på fjorton dagar mot en avgift på 250 kr. Digitala returer återbetalas endast via elektronisk överföring till hyrestagaren.

§ 2

Postbox24 ansvarar inte för av Posten, Postnord och City Mail felsorterad eller av andra orsaker förkommen post, ej heller för förändringar rörande adressen. Hyrestagaren ansvarar själv för adressändringar. Genom undertecknande av hyresavtalet godkänner kunden att Postbox24 får slänga eventuell kvarvarande post vid hyresavtalets avslut samt framtida post som kommer felaktigt på grund av att kunden ej ändrat sin adress. 

§ 3

Postboxen får endast användas för förvaring av post. Postbox24 har inget ansvar för innehållet i postboxen. Hyrestagaren har ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål. Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Misstanke om eventuell kriminell verksamhet, penningtvätt eller terrorfinansiering resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Samt anmäls till polisen och rapporteras till finanspolisen. Hyresavgiften återbetalas ej.

§ 4

I priset ingår en deposition på 250 kr. Depositionen återbetalas endast när postboxen är skriftligen uppsagd via e-post eller brevledes två månader innan hyresavtalets utgång, adressändring har skett och eventuell nyckel återlämnad. Depositionen återbetalas endast via elektronisk överföring till hyrestagaren.

§ 5

För uppsägning av tjänst, detta skall ske skriftligen via e-post eller brevledes senast två månader innan hyresperiodens utgång, i annat fall förlängs hyresperioden automatiskt med sex månader eller tolv månader i enlighet med senast betald period.

Vid uppsägning så återbetalas depositionen endast när postboxen är skriftligen uppsagd via e-post eller brevledes två månader innan hyresavtalets utgång, adressändring skall ha skett och eventuell nyckel skall vara återlämnad. Depositionen återbetalas endast via elektronisk överföring till hyrestagaren. 

Genom undertecknande av hyresavtalet godkänner kunden att Postbox24 får slänga eventuell kvarvarande post vid hyresavtalets avslut samt framtida post som kommer felaktigt på grund av att kunden ej ändrat sin adress.

§ 6

En till två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura/påminnelse avseende nästa period. Nästa period skall vara betald en månad innan pågående hyresperiods utgång. Vi erbjuder idag följande betalningsalternativ, SWISH, kortbetalning på kontoret eller via vår hemsida, inbetalning till vårt Bankgiro: 5521-6121.

§ 7

Postbox24 ansvarar ej för kunders egendom i sina respektive postboxar vid inbrott, brand eller vattenskada på Postbox24s lokaler eller dennes franchisetagares lokaler.

§ 8

Kunder som enligt Folkbokföringslag (1991:481) vill skriva sig på en adress, får själv ansvara för sin egen användning, ändring och avslag av en ansökning, d.v.s. 37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §. Hyresavgiften återbetalas ej.

§ 9

Post adresserad c/o en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Hyresavgiften återbetalas ej.

§ 10

Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Postbox24s postboxar som en folkbokföringsadress. Däremot rekommenderar vi att registrera postboxen som en särskild postadress. Postbox24 förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt i de fall som kunden uppgivit felaktiga personuppgifter. Hyresavgiften återbetalas ej.

§ 11

Digital postbox – I de fall kunden önskar, vidarebefordrar Postbox24 inkommen post till kunden via e-post eller vanlig post. För denna tjänst ersätter Kunden Postbox24 enligt gällande prislista. Kunden bekräftar genom beställningen av tjänsten att Postbox24 eller den de utser, har rätt att öppna post för vidarebefordran till kunden via e-post eller vanlig post. Post som endast vidarebefordras via e-post sparas i 30 dagar. Eventuella bud som hämtar post för kunds räkning skall föranmälas till kontoret samt kunna uppvisa giltig legitimation.

§ 12

Postbox24 förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt utan närmare förklaring i de fall som hyrestagaren uppträder hotfullt eller på annat sätt skapar obehag för anställda och övrig personal. Samtliga hot anmäls till polisen. Hyresavgiften återbetalas ej.

§ 13

Kunden godkänner dessa villkor genom att skriva under hyresavtalet med sin namnteckning eller digital signatur.

Uppdaterad: 2021-02-01